Sözlük

Anlaşma Sağlama (Deal Sourcing): Melek yatırımcı ile startup arasında anlaşmanın sağlanması durumudur.

Ayrıntılı Durum Tespiti (Due Diligence): Melek yatırımcının yatırım yapma sürecinde; şirketin, girişimcinin, iş fikrinin ve pazarın araştırılmasına due diligence(durum tespiti) denir. Süreç, şirketin mali tablolarının ve hukuki bel - gelerinin incelenmesi ve inceleme sonunda eksiklerin belirlenmesi ile pazarlığa esas alınacak fiyatın belirlenmesini içeren bir süreci ifade etmektedir.

Çabalama (Bootstrapping): Kişisel tasarrufların dışında dış desteği (finansman ve diğer) olmadan başlatılan iştir.

Çekirdek Sermaye (Seed Capital): Başlangıç aşamasında yapılması gereken masrafları kapsayan yatırım türüdür. Çekirdek yatırımın amacı yatırımcıların dikkatini çekip girişim sermayesi almaktır ve bu nedenle risk sermayesinden farklılaşır.

Çıkış (Exit): Melek yatırımcıların hissesini satarak veya devrederek yatırımdan çıkmasıdır.

Çıkış Stratejisi (Exit Strategy): Bir işin nasıl ve hangi durumlarda sonlandırılacağının önceden belirlenmesidir.

Değerleme (Valuation): Yatırıma melek yatırımcı tarafından yatırım yapılmadan ve yapıldıktan sonraki şirket değerleridir.

Demo günü (Demo day): Girişimlerine kaynak arayışında olan girişimcilerle bu girişimlere yatırım yapmak isteyen yatırımcıların bir araya geldiği organizasyondur.

Ek para (Dry powder): Melek yatırımcının şirkete ek yatırım yapabilmek amacıyla elinde tuttuğu ek paradır.

Erken Aşama Şirketi (Startup): Gelişimin erken aşamalarında olan ancak yüksek büyüme potansiyeli olan, belirsizlik altında yeni bir ürün veya hizmet yaratmayı amaçlayan şirketlerdir.

Eşleşme Süreci (Matching Process): Girişimci ile yatırımcının iş yapmak için bir araya geldiği aşamaya denir.

Eş-Yatırım (Co-Investment): Özkaynak ortak yatırımı, kaldıraçlı bir satın alma, yeniden sermayelendirme veya büyüme sermayesi işleminde, doğrudan finansal bir sponsor veya diğer özel sermaye yatırımcısı ile birlikte bir işletme şirketine yapılan azınlık yatırımıdır.

Gizlilik Anlaşması (Non-Disclosure Agreement (NDA)): Başlangıç aşaması şirketlerin sırlarını koruyan yasal belge.

Hakim Ortak (Controlling Shareholder): Doğrudan ya da dolaylı şirketi kontrol eden ve yüzde elliden fazla pay sahibi olan ortak.

Halka Arz (Initial Public Offering (IPO)): Şirketin fon sağlamak veya fon miktarını artırmak için halka arz edilmesidir.

İç Verim Oranı (Internal Rate Of Return (IRR)): Nakit girişlerinin bugünkü değerini nakit çıkışlarının bugünkü değerine eşitleyen iskonto oranıdır.

İş Modeli (Business Model): Bir şirketin değeri nasıl yaratıp, nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlayan mantık modelidir (Osterwalder, 2008).

İş Planı (Business Plan): Girişimcinin fikrini, piyasa sorunu, önerilen çözüm, pazarlama stratejisi, finansal veriler gibi unsurları gösteren bir dokümandır.

Kıyaslama (Bencmarking): Erken aşama şirketlerin sektörün önde gelen firmalarıyla ürün performans ve stratejilerini karşılaştırmasıdır.

Kitlesel Fonlama (Crowdfunding): Küçük miktarların bir araya gelerek sermaye yaratması durumudur.

Köprü (Bridge): Bir şirketin faaliyet masraflarını karşılamak için kullanılan geçici borç.

Kuluçka (Incubator): Seçilen girşimcileri ve/veya işlerini mentörlük ve finansmanla destekleyen gruplardır (ortak ofisler).

Lider Yatırımcı (Lead Investor): Genellikle en fazla yatırımı yapan ve öncelikli sorumluluğu üstlenen yatırımcı veya yatırım kuruluşudur.

Melek Yatırım (Angel Investment): Başlangıç aşamasındaki şirketlere (Startup) iş melekleri tarafından yapılan yatırımdır.

Melek Yatırım Ağı (Business Angel Investment Network (BAN)): Tüzel kişiliğe sahip olan ve melek yatırımcıların bir araya geldikleri oluşumlardır. BKY Ağları sürdürülebilir ekonomik kalkınma amacıyla seçilmiş girişimcilere ivme kazandırmak üzere startup ekosisteminde yer alan mentorlar ve yatırımcıları bünyesinde bulunduran ve girişimcilere maddi ve manevi destek sunan yapılardır (Oğuzhan Türe, 2019).

Melek Yatırımcı (Angel Investor): Erken aşama başlangıç şirketlerine yatırım yapan yatırımcılardır. Ülkemiz mevzuatına göre “Bireysel Katılım Yatırımcısı” (BKY) olarak tanımlanmaktadır.

Mentor: Herhangi bir iş yerinde farklı görevlerde çalışarak deneyim kazanmış olan, danışan kişinin hedefine ulaşmasını sağlayacak yolu bulmasına yardımcı kimse (TDK).

Ortak Yatırım (Syndication): Melek yatırımcıların ortak yatırım yapabilmesidir.

Ölüm Vadisi (Death Valley): Girişim fikir aşamasından sonra kırılma noktasını geçene kadar içinde bulunduğu aşamadır. Girişimlerin çok büyük çoğunluğunun eriyip gittiği aşamayı ifade eder.

Ön Protokol (Term Sheet): Yapılacak yatırım öncesinde melek yatırımcı ile startup arasındaki koşulları ve şartları gösteren sözleşmedir.

Risk Sermayesi (Venture Capital): Başlangıç şirketlerine yatırım yaparak yüksek risk karşılığında yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılara sunulan kurumsal finansman kaynağını ifade eder.

Sarı Melek (Yellow Angel): Bir yıl içerisinde ikiden fazla yatırıma katkıda bulunmuş kişidir.

Seri A Yatırım (Series A Investment): Fikirlerin, iş modellerinin veya belli bir olgunluğa ulaşmış girişimlerin, ilk defa melek yatırımcılar ve FFF (Family, Friends, Fools) yatırımcılar dışında,  onu bir sonraki adıma taşımak için kurulmuş  risk sermayeleri tarafından fonlanmasıdır. 

Seri B Yatırım (Series B Investment): Girişimin tam olarak ortaya çıktığı ve belirli bir satış miktarına çıktığı durumda yapılan yatırım türüdür. Bu aşama yatırımcılar için daha az risklidir. Eğer bir pastaya benzetilecek olursa, pastanın neye benzediğini, diliminin ne kadar büyük olduğu gibi birçok şey, onlar için netleşmiş durum olur.

Seri C Yatırım (Series C Investment): Şirketin stabil hala gelip yüksek satış oranlarına ulaştığı aşamada yapılan yatırımdır. Genellikle yatırım şirketleri ya da yatırım bankaları tarafından yapılır.

Seyreltme (Dilution): Hissedarlardan birinin sermayeye katkıda bulunarak kendi hisse oranını arttırması, bunun neticesinde de diğer hissedarın hisse oranının düşmesi (seyrelmesi) durumudur.

Siyah Kuğu (Black Swan): Aşırı sonuçları olan beklenmedik olay.

Takip Eden Yatırım (Follow on): Melek yatırımcının erken aşama yatırımının ardından, startup’a yaptığı yeniden yatırımdır.

Tecrübeli Melek (Experienced Angel): Son üç yıl içinde herhangi bir melek yatırımı yapmamış olmakla beraber daha önceden böyle bir tecrübesi olan kişilerdir.

Yatırım Almış Girişim (Scale Up): Büyüme aşamasındaki girişimdir. Erken aşama girişimlerin yatırım aldıktan sonraki tanımıdır.

Kaynak: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2019